Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 162
2,800,000đ
Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 58
600,000đ
Số Tướng 56
Rank C.Thủ
Số Skin 58
700,000đ
Số Tướng 76
Rank K.Cương
Số Skin 74
550,000đ
Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 66
450,000đ
Số Tướng 73
Rank B.Kim
Số Skin 57
400,000đ
Số Tướng 78
Rank K.Cương
Số Skin 84
600,000đ
Số Tướng 71
Rank K.Cương
Số Skin 72
650,000đ
Số Tướng 71
Rank K.Cương
Số Skin 64
470,000đ
Số Tướng 78
Rank K.Cương
Số Skin 65
480,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Cương
Số Skin 82
600,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Cương
Số Skin 56
400,000đ
Số Tướng 79
Rank K.Cương
Số Skin 61
450,000đ
Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 70
490,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 67
400,000đ
Số Tướng 64
Rank K.Cương
Số Skin 45
300,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 57
300,000đ
Số Tướng 58
Rank K.Cương
Số Skin 54
300,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 62
470,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 66
450,000đ