Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 100
Rank K.Cương
Số Skin 172
990,000đ
Số Tướng 86
Rank K.Cương
Số Skin 81
270,000đ
Số Tướng 69
Rank K.Cương
Số Skin 109
2,700,000đ
Số Tướng 68
Rank K.Cương
Số Skin 132
1,990,000đ
Số Tướng 78
Rank B.Kim
Số Skin 107
1,000,000đ
Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 131
450,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 54
280,000đ
Số Tướng 103
Rank B.Kim
Số Skin 117
430,000đ
Số Tướng 95
Rank K.Cương
Số Skin 95
500,000đ
Số Tướng 108
Rank K.Cương
Số Skin 173
1,800,000đ
Số Tướng 99
Rank B.Kim
Số Skin 130
900,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 53
270,000đ
Số Tướng 97
Rank K.Cương
Số Skin 100
990,000đ
Số Tướng 105
Rank B.Kim
Số Skin 155
650,000đ
Số Tướng 91
Rank K.Cương
Số Skin 100
450,000đ
Số Tướng 114
Rank K.Cương
Số Skin 166
850,000đ
Số Tướng 62
Rank B.Kim
Số Skin 69
270,000đ
Số Tướng 65
Rank B.Kim
Số Skin 51
280,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 58
999,999đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 54
700,000đ