Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 67
340,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 51
400,000đ
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 56
450,000đ
Số Tướng 46
Rank B.Kim
Số Skin 67
400,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 55
400,000đ
Số Tướng 23
Rank K.Cương
Số Skin 39
200,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 64
300,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 61
320,000đ
Số Tướng 55
Rank K.Cương
Số Skin 55
190,000đ
Số Tướng 50
Rank B.Kim
Số Skin 41
290,000đ
Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 67
800,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 54
450,000đ
Số Tướng 78
Rank K.Cương
Số Skin 89
370,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 55
500,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 36
390,000đ
Số Tướng 58
Rank K.Cương
Số Skin 68
450,000đ
Số Tướng 63
Rank B.Kim
Số Skin 83
380,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 66
300,000đ
Số Tướng 69
Rank K.Cương
Số Skin 102
1,000,000đ
Số Tướng 88
Rank K.Cương
Số Skin 131
1,300,000đ