Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 46
Rank C.Thủ
Số Skin 79
2,500,000đ
Số Tướng 54
Rank C.Thủ
Số Skin 51
1,500,000đ
Số Tướng 68
Rank C.Thủ
Số Skin 96
2,500,000đ
Số Tướng 59
Rank C.Thủ
Số Skin 54
2,500,000đ
Số Tướng 61
Rank C.Thủ
Số Skin 85
690,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 55
1,700,000đ
Số Tướng 92
Rank C.Thủ
Số Skin 185
4,500,000đ
Số Tướng 63
Rank C.Thủ
Số Skin 64
1,200,000đ
Số Tướng 75
Rank C.Thủ
Số Skin 97
3,500,000đ
Số Tướng 63
Rank B.Kim
Số Skin 62
800,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 46
900,000đ
Số Tướng 54
Rank K.Cương
Số Skin 41
600,000đ
Số Tướng 92
Rank K.Cương
Số Skin 108
1,300,000đ
Số Tướng 67
Rank K.Cương
Số Skin 102
900,000đ
Số Tướng 75
Rank C.Thủ
Số Skin 93
1,600,000đ
Số Tướng 85
Rank C.Thủ
Số Skin 77
1,500,000đ
Số Tướng 63
Rank C.Thủ
Số Skin 82
800,000đ
Số Tướng 98
Rank B.Kim
Số Skin 126
1,200,000đ
Số Tướng 69
Rank C.Thủ
Số Skin 100
2,500,000đ
Số Tướng 65
Rank C.Thủ
Số Skin 68
1,500,000đ