Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 59
Rank C.Thủ
Số Skin 52
900,000đ
Số Tướng 68
Rank C.Thủ
Số Skin 79
800,000đ
Số Tướng 43
Rank B.Kim
Số Skin 37
500,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 129
1,900,000đ
Số Tướng 44
Rank B.Kim
Số Skin 29
400,000đ
Số Tướng 48
Rank B.Kim
Số Skin 27
700,000đ
Số Tướng 54
Rank B.Kim
Số Skin 37
500,000đ
Số Tướng 86
Rank K.Cương
Số Skin 132
2,500,000đ
Số Tướng 67
Rank C.Thủ
Số Skin 55
800,000đ
Số Tướng 69
Rank K.Cương
Số Skin 86
1,200,000đ
Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 114
1,300,000đ
Số Tướng 82
Rank B.Kim
Số Skin 92
900,000đ
Số Tướng 55
Rank C.Thủ
Số Skin 67
550,000đ
Số Tướng 99
Rank C.Thủ
Số Skin 119
1,200,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 39
450,000đ
Số Tướng 97
Rank C.Thủ
Số Skin 163
4,500,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 106
1,000,000đ
Số Tướng 92
Rank C.Thủ
Số Skin 115
1,700,000đ
Số Tướng 88
Rank B.Kim
Số Skin 92
1,500,000đ
Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 149
1,700,000đ