Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 104
Rank K.Cương
Số Skin 112
450,000đ
Số Tướng 68
Rank K.Cương
Số Skin 92
720,000đ
Số Tướng 116
Rank B.Kim
Số Skin 160
550,000đ
Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 53
700,000đ
Số Tướng 57
Rank K.Cương
Số Skin 146
680,000đ
Số Tướng 91
Rank B.Kim
Số Skin 160
750,000đ
Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 74
320,000đ
Số Tướng 91
Rank K.Cương
Số Skin 103
350,000đ
Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 79
250,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 67
230,000đ
Số Tướng 25
Rank B.Kim
Số Skin 31
290,000đ
Số Tướng 108
Rank K.Cương
Số Skin 176
580,000đ
Số Tướng 106
Rank K.Cương
Số Skin 154
480,000đ
Số Tướng 117
Rank K.Cương
Số Skin 190
720,000đ
Số Tướng 65
Rank K.Cương
Số Skin 101
680,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 107
620,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Cương
Số Skin 160
570,000đ
Số Tướng 103
Rank K.Cương
Số Skin 186
720,000đ
Số Tướng 112
Rank K.Cương
Số Skin 176
570,000đ
Số Tướng 114
Rank K.Cương
Số Skin 163
570,000đ